hovdala_slott

Historia Kring Revisionsplikt

Hovdala slott har en 500-årig historia i bagaget och under den här tiden har mycket förändrats i Sverige. Något som ingår här är bland annat revisionsplikten, och revision överlag.

I svenskt affärsliv är modern revision över 100 år gammal. Genom 1895 års lag om aktiebolag infördes regler för revision för första gången i Sverige. Samtliga aktiebolag behövde då utse en lämplig person som kunde granska bolagets räkenskaper. Stockholms handelskammare började auktorisera revisorer år 1912 för att tillgodose efterfrågan på yrkeskunniga inom området. Övriga delar av Sverige började också auktorisera revisorer vid årtiondets slut, år 1930 infördes titeln godkänd granskningsman för personer som fick utföra revisionsuppdrag som bisyssla. Att vissa aktiebolag skulle utse en revisor som blivit auktoriserad av en svensk handelskammare infördes som svensk lag den 1 januari 1944. För detta behövde aktiebolaget uppfylla krav på aktiekapital på minst 2 miljoner kronor i dåtidens penningvärde, eller vara noterade på en fondbörs.

På 1970-talet infördes nästa kapitel i Sveriges revisionshistoria. Godkänd granskningsman ersattes av godkänd revisor och auktorisationsförfarandet för revisorer övertog av Kommerskollegium. Kraven på att utse en revisor sänktes. 1 januari 1983 var alla nybildade aktiebolag tvungna att utse en revisor och 1988 var även äldre aktiebolag tvungna att göra detsamma.

Revisionsplikten för mindre bolag har idag tagits bort. För kra på revisor gäller det att uppfylla två av tre krav: fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Många väljer att ha revisor ändå eftersom det finns en mängd fördelar. Däremot har många svårt att hitta en enkelt och snabbt. I vår huvudstad finns det rikligt med företag som letar efter revisor. Men att hitta revisor här i Stockholm är inte svårt eftersom det finns gott om revisorer i närheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *